Tento projekt je spolufinancován z ESF a z rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008542
Číslo a název výzvy: 03_17_073 Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu
Číslo a název programu: 03 Operační program Zaměstnanost
Číslo a název prioritní osy: 03.1. Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Číslo a název investiční priority: 03.1.51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci
Číslo a název specifického cíle: 03.1.51.1 Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce
Název projektu: Miniškolka Slunečnice s Montessori hernou
Adresa: Opavská 4472/76, Ostrava, 708 00
Kapacita dětské skupiny: 14 dětí
Forma dětské skupiny: Dětská skupina pro veřejnost

Harmonogram

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2018
Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2019
Doba trvání (v měsících): 24

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi. V rámci projektu bude provozováno zařízení dětská skupina Miniškolka Slunečnice, která bude sloužit rodinám, kde alespoň jedna osoba má vazbu na trh práce. Zařízení podpoří rovné příležitosti žen a mužů při uplatňování se na trhu práce. Dětská skupina Miniškolka Slunečnice doplní dosavadní institucionální zařízení a v místě realizace vytvoří ucelený systém péče o dítě od jeho 1 roku věku do zahájení školní docházky.

Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi
Dosažení cíle a aktuální stav projektu: Projekt je v současné době ve fázi realizace (provoz zařízení).

Plánované výsledky projektu

Kapacita zařízení péče o děti: 14 dětí
Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku: 25 osob
Celkový počet účastníků: 25 osob